rzeczowniki hiszpańskie - sustantivos

rzeczowniki hiszpańskie - sustantivos

 
Rodzaj rzeczownika

Rzeczowniki hiszpańskie są rodzaju męskiego bądź żeńskiego. Oto najczęściej występujące końcówki dla obu rodzajów:

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

-o

chico   chłopiec

-a

chica     dziewczyna

-spółgłoska

director    dyrektor

español    Hiszpan

-a

directora     dyrektorka

española     Hiszpanka

-ista

pianista    pianista

-ista

pianista     pianistka

-nte

estudiante     student

dependiente    sprzedawca

-nte lub –nta

estudiante     studentka

dependienta     sprzedawczyni

 

Rodzaju żeńskiego są ponadto rzeczowniki zakończone na: -d, -z, -ción, -sión,-zón.

Wyjątki:

  • niektóre rzeczowniki pochodzenia greckiego zakończone na –ma są rodzaju męskiego:    sistema  system       problema   problem      clima   klimat  itp.
  • rzeczowniki zakończone na –a rodzaju męskiego: mapa, día, sofá
  • rzeczowniki na –o rodzaju żeńskiego: mano, foto, moto
  • niektóre rzeczowniki określają płeć za pomocą innych słów:

hombre mężczyzna – mujer kobieta     gallo kogut – gallina kura     marido mąż – mujer żona     padre ojciec – madre matka    rey król – reina królowa      macho samiec – hembra samica

 
Tworzenie liczby mnogiej

  • rzeczowniki zakończone na samogłoskę – dodajemy –s:

zapato but – zapatos buty

  • rzeczowniki zakończone na spółgłoskę – dodajemy –es:

       dolor ból – dolores bóle

  • rzeczowniki zakończone na -í lub -ú – dodajemy –es lub -s

       esquí narta – esquíes lub esquís narty

Wyjątki:

  • rzeczowniki zakończone na –z mają końcówkę liczby mnogiej –ces:

              albornoz szlafrok – albornoces szlafroki

  • rzeczowniki zakończone na –s z nieakcentowaną ostatnią sylabą mają tak samo brzmiącą liczbę mnogą:       el lunes poniedziałek – los lunes poniedziałki

       ale: francés Francuz – franceses Francuzi

 

rodzaj rzeczownika hiszpańskiego - ćwiczenie