zaimki nieokreślone - pronombres indefinidos

zaimki nieokreślone - pronombres indefinidos

Ważniejsze zaimki nieokreślone w języku hiszpańskim:

 

algo – coś  ≠  nada – nic

alguien – ktoś  ≠  nadie – nikt

alguno/a/os/as – jakiś/aś  ≠  ninguno/a/os/as – żaden/dna

en alguna parte – gdzieś  ≠  en ninguna parte – nigdzie

a alguna parte – dokądś  ≠  a ninguna parte – donikąd

mucho/a/os/as – dużo  ≠  poco/a/os/as – mało

demasiado/a/os/as – za dużo

tanto/a/os/as – tak dużo

bastante/s – dość dużo

todo/a/os/as – cały, wszystek

cada - każdy

 
Zaimki alguno i ninguno mają przed rzeczownikiem rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej formę algún, ningún:

algún día – jakiegoś dnia      ningún error –żaden błąd

ale: ninguna propuesta – żadna propozycja     algunas personas – niektóre osoby

Zaimki mucho, poco, demasiado, tanto, bastante zachowują się przed rzeczownikiem jak przymiotniki, tzn dostosowują się do rzeczownika rodzajem i liczbą:

mucha agua  dużo wody       muchos lápices   dużo ołówków       pocas chicas    mało dziewczyn      demasiados árboles    za dużo drzew

Zaimek cada jest nieodmienny:

cada alumno – każdy uczeń

Zaimek todo w znaczeniu wszystek/cały wymaga użycia rodzajnika:

todo el año – przez cały rok

Pamiętaj o podwójnym przeczeniu w języku hiszpańskim:

No bebo nada.   Nie piję nic.          Aquí no hay nadie.   Tu nie ma nikogo.

 

zamki nieokreślone - ćwiczenie