Jeanette Porque te vas – słownictwo, czasowniki zwrotne, gerundio, indefinido, futuro

Jeanette Porque te vas – słownictwo, czasowniki zwrotne, gerundio, indefinido, futuro
Oto TEKST piosenki:

 JEANETTE

PORQUE TE VAS

  Hoy en mi ventana brilla el sol
y el corazón
se pone triste contemplando la ciudad
porque te vas.

 Como cada noche desperté
pensando en ti
y en mi reloj todas las horas vi pasar
porque te vas.

 Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
me olvidarás
me olividarás.
Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño
porque te vas
porque te vas
porque te vas
porque te vas 

Bajo la penumbra de un farol
se dormirán
todas las cosas que quedaron por decir
se dormirán.

 Junto a las manillas de un reloj
esperarán
todas las horas que quedaron por vivir
esperarán
Todas las promesas de mi amor se irán contigo

………..


Przyjrzyjmy się najpierw SŁOWNICTWU z piosenki.

Tekst jest prosty, ale może przyda się mała pomoc dla niezaawansowanych

 I.Uzupełnijcie tabelkę polskimi odpowiednikami (z ramki) słów hiszpańskich:

español

polaco

brillar

 

triste

 

contemplar

 

la promesa

 

irse

 

despertar (e/ie)

 

pensar (e/ie)

 

pasar

 

olvidar

 

junto a

 

llorar

 

igual que

 

la penumbra

 

el farol

 

dormirse

 

la manilla

 

esperar

 

ponerse

 

 

zapominać          obietnica         czekać        półcień       zasypiać       płakać          świecić
odchodzić             myśleć          mijać         stawać się       tak jak      
wskazówka (zegara)                budzić (się)           przy/obok             lampa/latarnia            smutny            obserwować/kontemplować

II. Które z podanych słów nie pasuje do pozostałych?

 1. ventana, sofá,  pared,  puerta, lámpara, alcachofa
 2. luna, sol, estrella, suelo, cielo,
 3. riñón, corazón, pulmón, algodón, estómago
 4. triste, educado, alegre, preocupado, feliz, sorprendido
 5. día, noche, cena, madrugada, tarde, mañana
 6. pensar, regar, empezar, cerrar, navegar, nevar
 7. reloj, horno, hora, siglo, mes, semana

III. Znajdź w piosence słowa zdefiniowane poniżej:

 1. Abertura que se deja en una pared para dar luz y ventilación. - ………………………
 2. Derramar lágrimas.    - ……………………………..                    
 3. Tener vida. - ………………………….
 4. Antónimo de “recordar” - ……………………………….
 5. Órgano que actúa como impulsor de la sangre  - ……………………………….
 6. Caja de vidrio u otra materia transparente, dentro de la cual se pone una luz. - ………………………………
 7. Sitio donde paran los trenes - ……………………………………….
 8. Antónimo de dormirse - ……………………………………..

A teraz

GRAMATYKA

Ø       El corazón se pone triste.      dosł.     Serce staje się smutne.

Pojawia się tu czasownik ponerse, który jest, jak pamiętacie, czasownikiem zwrotnym ( ma zaimek zwrotny –se). Przypomnijmy sobie odmianę takich czasowników w presente de indicativo:

 

lavarse

ponerse

vestirse (e/i)

yo

me lavo

me pongo

me visto

te lavas

te pones

te vistes

él/ ella

se lava

se pone

se viste

nosotros/as

nos lavamos

nos ponemos

nos vestimos

vosotros/as

os laváis

os ponéis

os vestís

ellos/as

se lavan

se ponen

se visten

Kiedy w zdaniu wystąpi czasownik wymagający użycia bezokolicznika, wówczas zaimek zwrotny też się odmienia:

quiero ducharme
quieres ducharte
quiere ducharse
queremos ducharnos
queréis ducharos
quieren ducharse

Zaimek zwrotny może zmienić pozycję i przejść przed osobową formę czasownika:

quiero ducharme = me quiero duchar

No to małe ćwiczenie:

Ejercicio I

Wstaw właściwą formę czasownika:

1.Yo (acostarse o/ue) …………… tarde.
2.Ellos (ducharse) .................. por la mañana.
3.Juan (levantarse) ................... a las nueve.
4.¿Tú (ducharse) ................... o (bañarse) .......................?
5.Tenéis que (peinarse) ..................... .
6.Ana (ponerse) ................ roja cuando ve a Juan.
7.Ana y Pedro quieren (casarse) .................... en julio.
8.Nosotros vamos a (bañarse) ....................... en el mar en verano.

Zwróćcie uwagę na różnicę znaczenia:

poner    kłaść
ponerse     stawać się, robić się
również: ponerse a hacer algo     zabierać się do robienia czegoś

 

Ø       Contemplando la ciudad       Obserwując/kontemplując/patrząc na miasto

Contemplando to oczywiście GERUNDIO, czyli imiesłów czynny (robiąc coś)

Podobnie:

Pensanso en ti.    Myśląc o tobie.

Gerundio tworzymy dodając do tematu czasownika końcówki –ando (w I koniugacji)  i –iendo ( w II i III koniugacji):

tomar   tomando
comer    comiendo
salir    saliendo

Gerundio tłumaczymy na język polski imiesłowem na –ąc:

Comiendo tanto vas a engordar.    Jedząc tyle, utyjesz.

ESTAR + GERUNDIO

Gerundio jest nieodmienne. W peryfrazie estar+gerundio odmienia się tylko czasownik estar:

estoy

estás

está                          hablando        comiendo     saliendo

estamos

estáis

están

Peryfraza estar+gerundio wyraża czynności, które odbywają się w danym momencie i nacisk położony jest na ich trwanie:

Ahora estoy limpiando la casa.   Teraz sprzątam mieszkanie.

Niektóre czasowniki tworzą gerundio nieregularnie:

decir     diciendo
pedir     pidiendo
leer     leyendo
oír     oyendo
dormir     durmiendo
reírse     riéndose   (śmiać się)
morir     muriendo    (umierać)
ir     yendo
ver     viendo

 
I znów ćwiczenie:

Ejercicio II

Co robią te osoby? Napisz zdania w estar+gerundio:

1.Ana/pintarse
…………………………………………………………………………………
2.Yo/leer el periódico
…………………………………………………………………………………
3.Vosotros/hablar por teléfono
…………………………………………………………………………………
4.Tú/caminar
………………………………………………………………………………..
5.Ellos/dormir
………………………………………………………………………………..
6.Carmen y yo/ver la tele
………………………………………………………………………………..
7.Yo/navegar por Internet
………………………………………………………………………………..
8.Tú/ducharse
………………………………………………………………………………..
9.Alejandro/tomar el sol
………………………………………………………………………………..
10.Nosotros/bañarse en el mar
……………………………………………………………………………….

 

Ø       Como cada noche desperté.       Obudziłam się, jak każdej nocy.

Desperté to oczywiście pretérito indefinido, jeden z czasów przeszłych dokonanych.

Język hiszpański ma dwa czasy przeszłe dokonane, pretérito perfecto i pretérito indefinido. Ten ostatni jest czasem prostym, w odróżnieniu od złożonego perfecto.

Czasowniki regularne odmieniają się w następujący sposób:

 

I koniugacja

tom-ar

II koniugacja

beb-er

III koniugacja

sal-ir

yo

tom

beb-í

sal-í

tom-aste

beb-iste

sal-iste

él/ella

tom-ó

beb-

sal-

nosotros/as

tom-amos

beb-imos

sal-imos

vosotros/as

tom-asteis

beb-isteis

sal-isteis

ellos/as

tom-aron

beb-ieron

sal-ieron

Koniugacje II i III mają te same końcówki.

W niektórych czasownikach wystąpią pewne zmiany ortograficzne w 1 osobie liczby pojedynczej:

-czasowniki zakonczone na –gar mają końcówkę –gué:
llegar – llegué, ale llegaste, llegó itd.

-czasowniki na –car mają końcówkę –qué:
sacar- saqué, ale sacaste, sacó itd.

-czasowniki na –zar mają końcówkę –cé:
empezar-empe, ale empezaste, empezó itd.


CZASOWNIKI NIEREGULARNE W PRETÉRITO INDEFINIDO:

dar

di

diste

dio

dimos

disteis

dieron

decir

dije

dijiste

dijo

dijimos

dijisteis

dijeron

estar

estuve

estuviste

estuvo

estuvimos

estuvisteis

estuvieron

hacer

hice

hiciste

hizo

hicimos

hicisteis

hicieron

ir

fui

fuiste

fue

fuimos

fuisteis

fueron

oír

oíste

oyó

oímos

oísteis

oyeron

leer

leí

leíste

leyó

leímos

leísteis

leyeron

pedir

pedí

pediste

pidió

pedimos

pedisteis

pidieron

poder

pude

pudiste

pudo

pudimos

pudisteis

pudieron

poner

puse

pusiste

puso

pusimos

pusisteis

pusieron

querer

quise

quisiste

quiso

quisimos

quisisteis

quisieron

saber

supe

supiste

supo

supimos

supisteis

supieron

ser

fui

fuiste

fue

fuimos

fuisteis

fueron

tener

tuve

tuviste

tuvo

tuvimos

tuvisteis

tuvieron

venir

vine

viniste

vino

vinimos

vinisteis

vinieron

ver

vi

viste

vio

vimos

visteis

vieron

haber

hubo

ser i ir mają identyczne formy indefinido.

Zwróć uwagę, że czasowniki regularne w 1 i 3 osobie liczby pojedynczej są akcentowane na ostatniej sylabie: tomé, tomó, bebí, bebió, a wyżej wymienione nieregularne (tzw. pretéritos fuertes) akcentowane są na przedostatniej sylabie.

Pora na praktykę.

Ejercicio III

Napisz te zdania w indefinido:

1.Ana sale de casa y cierra la puerta.
……………………………………………………………………………….
2.Voy de vacaciones al extranjero.
……………………………………………………………………………….
3.La película es muy buena.
……………………………………………………………………………….
4.No puedo ayudarte.
……………………………………………………………………………….
5.Sus hijos no hacen nada.
……………………………………………………………………………….
6.Ángel pide un café y lo toma.
……………………………………………………………………………….
7.Este disco tiene mucho éxito.
……………………………………………………………………………….
8.Los López venden su casa.
……………………………………………………………………………….
9.El libro me parece muy interesante.
………………………………………………………………………………..
10.¿Te gusta la paella?
……………………………………………………………………………….. 

Ø       Me olvidarásZapomnisz mnie.

            Lloraré.     Będę płakać.

Olvidarás to CZAS PRZYSZŁY. Przyszłość w języku hiszpańskim możemy wyrazić na wiele sposobów, choćby peryfrazą ir a inf, tener la intención de inf, pensar inf etc., ale również  przy pomocy:

FUTURO IMPERFECTO

Futuro imperfecto, czyli czas przyszły, tworzymy dodając do bezokolicznika (infinitivo) następujące końcówki, wspólne dla wszystkich koniugacji:

 

I koniugacja

tomar

II koniugacja

beber

III koniugacja

abrir

yo

tomar-é

beber-é

abrir-é

tomar-ás

beber-ás

abrir-ás

él/ella

tomar-á

beber

abrir-á

nosotros/as

tomar-emos

beber-emos

abrir-emos

vosotros/as

tomar-éis

beber-éis

abrir-éis

ellos/as

tomar-án

beber-án

abrir-án

 
Niektóre czasowniki tworzą futuro nieregularnie:

decir

diré

dirás

dirá

diremos

diréis

dirán

caber

cabré

cabrás

cabrá

cabremos

cabréis

cabrán

hacer

haré

harás

hará

haremos

haréis

harán

poder

podré

podrás

podrá

podremos

podréis

podrán

poner

pondré

pondrás

pondrá

pondremos

pondréis

pondrán

querer

querré

querrás

querrá

querremos

querréis

querrán

salir

saldré

saldrás

saldrá

saldremos

saldréis

saldrán

tener

tendré

tendrás

tendrá

tendremos

tendréis

tendrán

valer

valdré

valdrás

valdrá

valdremos

valdréis

valdrán

venir

vendré

vendrás

vendrá

vendremos

vendréis

vendrán

saber

sabré

sabrás

sabrá

sabremos

sabréis

sabrán

haber

habrá

 

 

 

 

 

 

 

 

Czasu tego używamy, gdy mówimy o przyszłości, np.

-gdy przewidujemy coś:
Mañana hará mucho calor.    Jutro będzie bardzo ciepło.

-gdy coś obiecujemy:
Dejaré de fumar, te lo prometo.       Rzucę palenie, obiecuję ci to.
 
Występują przy nim następując wyrażenia:

 mañana-jutro
pasado mañana-pojutrze
dentro de ...-za ...
la semana que viene-w przyszłym tygodniu
el mes próximo-w przyszłym miesiącu
etc.

Ostatnie ćwiczenie

Ejercicio IV

Wstaw właściwą formę futuro:

1.Jorge (volver) …….………. a casa tarde.
2.Mañana te (escribir yo) .................. un correo electrónico.
3.Los López (trabajar) ................... en España.
4.¿Adónde (ir vosotros) .................... de vacaciones?
5.Creo que Jorge (suspender) .................. el examen.
6.Nosotros (coger) ................. el avión.
7.¿A qué hora (llegar nosotros) ...................... a Berlín?
8.¿Cuándo (hablar tú) ..................... con tu jefe?
9.Le (mandar ellos) ...................... un paquete.
10.Estoy seguro de que mañana (llover) ..................... .