czas przyszły futuro semplice

czas przyszły futuro semplice

Oto końcówki futuro semplice:

I koniugacja

parl-are

II koniugacja

vend-ere

III koniugacja

apr-ire

parl - erò

vend - erò

apr - irò

parl - erai

vend - erai

apr - irai

parl - erà

vend- erà

apr - irà

parl - eremo

vend - eremo

apr - iremo

parl - erete

vend - erete

apr - irete

parl - eranno

vend - eranno

apr - iranno

Niektóre czasowniki są nieregularne:

essere być sarò, sarai, sarà, saremo, sarete, saranno
avere mieć – avrò, avrai, avrà, avremo, avrete, avranno
andare iść
– andrò, andrai, andrà, andremo, andrete, andranno
dovere musieć
– dovrò, dovrai, dovrà, dovremo, dovrete, dovranno
potere móc
– potrò, potrai,potrà, potremo, potrete, potranno
sapere wiedzieć
– saprò, saprai, saprà, sapremo,saprete, sapranno
vedere widzieć
– vedrò, vedrai, vedrà, vedremo, vedrete, vedranno
bere pić
– berrò, berrai, berrà, berremo, berrete, berranno
rimanere zostawać
– rimarrò, rimarrai, rimarrà, rimarremo, rimarrete, rimarranno
venire przychodzić
– verrò, verrai, verrà, verremo, verrete, verranno
volere chcieć
– vorrò, vorrai, vorrà, vorremo, vorrete, vorranno
tenere trzymać
– terrò, terrai, terrà, terremo, terrete, terranno
tradurre tłumaczyć
– tradurrò, tradurrai, tradurrà, tradurremo, tradurrete, tradurranno
dare dawać
– darò, darai, darà, daremo, darete, daranno
dire mówić
– dirò, dirai, dirà, diremo, direte, diranno
fare robić
– farò, farai, farà, faremo, farete, faranno
stare  czuć się – starò, starai, starà, staremo, starete, staranno

 
Czas ten występuje z następującymi wyrażeniami:

domani

jutro

dopodomani

pojutrze

fra 5 giorni

za 5 dni

la settimana prossima

w przyszłym tygodniu

il mese prossimo

w przyszłym miesiącu


 

Futuro semplice wyraża:

czynności przyszłe

Domani andremo al cinema.
Jutro pójdziemy do kina.

plany na przyszłość

Smetterò di fumare.
Rzucę palenie.

prognozy na przyszłość

Domani il cielo sarà nuvoloso.
Jutro niebo będzie pochmurne.

przypuszczenie

Dove è Maria? Non so, sarà a casa.
Gdzie jest Maria? Nie wiem, ale chyba jest w domu.

przybliżoną ilość

Nell’aula ci saranno 100 persone.
W sali jest około 100 osób.   Domani smetterò di fumare.   Jutro rzucę palenie.

Parleremo più tardi.   Porozmawiamy później.
A che ora tornerai?   O której godzinie wrócisz?
Ceneremo da Marco.   Zjemy kolację u Marka.                                                                                                                                        
ćwiczenie